วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก ๒ สัปดาห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘
สัปดาห์ที่ ๑-๒   ระหว่างวันที่ ๑๖-๑   เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๕๕
 • ผู้อำนวการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อทบทวนหน้าที่ของคุณครูทุกท่าน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในระดับสถานศึกษาพร้อมทั้งมอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบสอนในแต่ละระดับชั้น
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมผู้ปกครองในช่วงชั้นที่ ๑ ๒ และ๓ ช่วงเช้า ชั้นอนุบาลช่วงบ่าย 
 • นักศึกษาฝึกสอนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบขายของสหกรณ์ ขายน้ำและเวรต้อนรับนักเเรียนหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและเย็น
 • นักศึกษาฝึกสอนทำความรู้จักกับครูพี่เลี้ยง ช่วยคุมนักเรียนในชั้นที่ครูพี่เลี้ยงสอน ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดตารางสอน
 • วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพและเทคนิควิธีการสอนที่ดึงดููดความสนใจของนักเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียน
สัปดาห์ที่ ๓-๕  ระหว่างวันที่ ๕-๑๕   เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๕๕
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาฝึกสอนช่วยสอนสาระอิสลามศึกษาเนื่องจากวิทยากรสอนศาสนาลาออก
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงให้นักเรียนและครูทุกท่านรับทราบว่าวันที่๑๖ เป็นวันแรกของการจัดการเรียนการสอน สาเหตุที่เปิดวันที่๑ เนื่องจากต้องการให้เตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนแนะนำนักศึกษาฝึกสอนหน้าเสาธงพร้อมทั้งมอบให้ครูพี่เลี้ยงดูแลดการเรียน
 • เริ่มจัดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ สอนชั้นป.๔/๒ วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนประวัติตนเอง
 • ครูพี่เลี้ยงเปลี่ยนตารางสอนของ ป.๖ จากที่สอน ๒ ห้อง เปลี่ยนเป็นห้องเดียว คือห้อง ป.๖/๑ จำนวน ๔ คาบ/สัปดาห์  
 • ช่วยสอนแทนครูประจำการชั้น ป.๒/๒ คาบที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น เนื่องจากครูไปอบรบ
 • เวรขายของสหกรณ์ทุกๆวันพุธ
 • เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 • วันศุกร์ นักเรียนเลิกเรียนครึ่งวันเนื่องจากบุคลากรครูประชุมประจำเดือน
สัปดาห์ที่ ๖-๘  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘   เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๕๕
 • ผู้อำนวยการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงโดยการเล่านิทานให้นักเรียนฟังแล้วให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่ได้ฟัง จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถาม โดยแบ่งเป็นช่วงชั้น
 • จัดการเรียนการสอน ป.๖/๑ ในคาบที่ ๒ เรื่องชมรมคนรักวรรณคดี
 • ช่วยครูฐาปณีตกแต่งห้องประชาธิปไตย และจัดบอร์ดอาเซียน
 • ผู้อำนวยการให้นักศึกษาฝึกสอนวัดตัวตัดชุดกีฬาสีพร้อมกับครูและนักเรียน
 • คัดเลือกนักกีฬา และซ้อมเชียร์ 
 • ขออนุญาติผู้อำนวยการไปประชุมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • จัดการเรยนการสอน ป๔ หนังสือเรียนชุดภาษาพาที บทที่ ๒ เรื่องออมไว้กำไรชีวิต ส่วนหนังสือเรียนชุดวรรณคดี ครูชั้นป.๔ ทั้ง ๔ ห้อง จัดการเรียนการสอนด้วยตัวเอง
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมแถวให้นักเรียน
สัปดาห์ที่ ๑๐-๒๒  ระหว่างวันที่ ๑-๑๔   เดือน กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๕
 • ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
 • ภาระงานการสอน ชั้นป.๖/๑ เรื่อง การเขียนประกาศ ป.๔ เรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต
 • ซ้อมใหญ่เดินขบวนพาเหรด
 • วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันกีฬาสีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ เป็นเวลา ๑ วัน
 • ภาระงานสอน ป.๖/๑ จากผาแต้มสู่อียิปต์ ป.๔ เรื่อง สำนวนไทย
 • สอนแทนครูพี่เลี้ยงเนื่องจากครูพี่เลี้ยงไม่สบาย
 • ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนลาครึ่งวันเนื่องจากต้องกลับไปเซ็นสัญญาเงินกู้ที่ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาจารย์สินชัย สุหลง มานิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น