วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

                                                                       ตารางสอนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘
วัน/เวลา
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐
จันทร์
ภาษาไทย
ป.๔/๓
ภาษาไทย         ป.๖/๑

พัก
รับระทาน
อาหาร
กลางวัน
อังคาร

ภาษาไทย         ป.๖/๑


ภาษาไทย
ป.๖/๑


พุธภาษาไทย   
   ป.๔/๔


พฤหัสบดี
ภาษาไทย 
ป.๔/๑

ศุกร์


ภาษาไทย                       ป.๔/๒


ภาษาไทย         ป.๖/๑

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น